LV    RU    EN
RAŽOTNE
RÅ«pnÄ«ca atvÄ“rta 2007. gada 30. augustÄ? un ir viena no modernÄ?kajÄ?m šÄ?da veida ražotnÄ“m Baltijas valstÄ«s. RažotnÄ“ tiek nodarbinÄ?ti 11 augsti kvalificÄ“ti darbinieki, kuri jebkurÄ? laikÄ? atbildÄ“s uz Jums interesÄ“jošiem jautÄ?jumiem. Pateicoties ražotnÄ“ izmantotajÄ?m augstajÄ?m tehnoloÄ£ijÄ?m, rÅ«pnÄ«ca ir sertificÄ“ta un ieguvusi ISO 9001:2000 sertifikÄ?tu betonu un betonu izstrÄ?dÄ?jumu ražošanÄ?.
MÅ«su rÅ«pnÄ«ca piedÄ?vÄ?:
  • automÄ?tisku betona izgatavošanas procesu;
  • betonu grodu izgatavošanu pusautomÄ?tiski;
  • iespÄ“ja strÄ?dÄ?t ziemÄ?;
  • apsildÄ«ts viss ražotnes komplekss, ieskaitot izejmateriÄ?lu glabÄ?tuves;
  • iespÄ“ja realizÄ“t individuÄ?lu pasÅ«tÄ«jumu Ä?trÄ? laika posmÄ?;
  • iespÄ“ja iestrÄ?dÄ?t nepieciešamo armatÅ«ru;
Tas viss, lai nodrošinÄ?tu mÅ«su klientiem patstÄ?vÄ«gi nemainÄ«gu augstu produkcijas kvalitÄ?ti!
© 2019 SIA "SUNOR", izstrādāja DSP