LV    RU    EN
LABORATORIJA

 MÅ«su kompÄ?nijas darbÄ«bas mÄ“rÄ·is ir apmierinÄ?t patÄ“rÄ“tÄ?ju ar kvalitatÄ«viem betona, dzelzsbetona izstrÄ?dÄ?jumiem un transportbetonu, ko kontrolÄ“jam savÄ? laboratorijÄ?, kurÄ? veicam testus, kas noteikti noteikumos.

UzņēmumÄ? ir ieviesta ISO 9001:2000 kvalitÄ?tes kontroles sistÄ“ma.

 

Laboratorija ir aprÄ«kota ar mÅ«sdienÄ«gÄ?m laboratorijas iekÄ?rtÄ?m un instrumentiem no  itÄ?ļu firmas "CONTROLS"

Galvenie laboratorijas mērķi:

Ø  Transportbetona un grodu ražošanÄ? pielietojamo materiÄ?lu un izejvielu kontrole;

Ø  Recepšu izvÄ“le un koriģēšana;

Ø  Ķīmisko piedevu atlase un dozÄ“šana;

Ø  Betona spiedes stiprÄ«bas pÄ?rbaude ar sagraujošo un nesagraujošo metodi;

Ø  Betona un dzelzsbetona izstrÄ?dÄ?jumu spiedes stiprÄ«bas pÄ?rbaude no dabiskÄ? ceļÄ? sagatavotiem paraugiem;

Ø  Produktu kvalitÄ?tes pÄ?rbaude un marÄ·Ä“šana.

 

LaboratorijÄ? iespÄ“jams veikt:

1) Smilts un grants testÄ“šanu (sietu komplekts):

 - granulometriskÄ? sastÄ?va noteikšana (pÄ“c standarta LVS EN 933-1:1997);

 - daļiņu izmÄ“ru sadalÄ«juma noteikšana ar sijÄ?šanas metodi (pÄ“c standarta LVS EN 12620);

 - Irdena bÄ“ruma blÄ«vuma noteikšana (pÄ“c standarta LVS EN 1097 - 3:1998);

 - Mitruma noteikšana (pÄ“c GOST 8735-87).

2) KontrolÄ“t svaiga un sacietÄ“juša betona maisÄ«jumus:

- paraugu ņemšana (pÄ“c standarta LVS EN 12350-1:2001);

- betona maisījuma konusa nosēduma tests (pēc standarta LVS EN 12350-2:2009);

- kontroles paraugu stiprību (pēc standarta LVS EN 12390-3:2002).

3) Betona izstrÄ?dÄ?jumu stiprÄ«bas noteikšana ar nesagraujošo metodi (pÄ“c standarta LVS EN 12504-2 – ar Šmita Ä?muru (Schmidt-concrete test hammer), lai noteiktu betona stiprÄ«bu neradot kaitÄ“jumu produktam).

 4) produktu Ä£eometrisko izmÄ“ru pÄ?rbaude ar lÄ?zera ierÄ«ci.

 Laboratorijas mÄ“rÄ«šanas un pÄ?rbaudes iekÄ?rtas tiek savlaicÄ«gi pÄ?rbaudÄ«tas un veikta kalibrÄ“šana. Visiem instrumentiem un iekÄ?rtÄ?m ir pierÄ?dÄ«jumi par sertifikÄ?ciju. Tas dod iespÄ“ju sniegt pakalpojumus ražošanas uzņēmumiem iekšÄ“jÄ?s kontroles veikšanai, tiem klientiem, kuriem nav savas laboratorijas aprÄ«kojumu.

Pie katras pavadzÄ«mes tiek pievienota atbilstÄ«bas deklarÄ?cija. TÄ? satur tehniskos parametrus un norÄ?des uz standartiem pÄ“c kuriem produkts tiek ražots. TurklÄ?t, pÄ“c klienta prasÄ«bÄ?m, laboratorija izsniedz izrakstus no žurnÄ?la par pÄ?rbaudes rezultÄ?tiem. NepieciešamÄ«bas gadÄ«jumos iespÄ“jams pievienot neatkarÄ«gas laboratorijas testa rezultÄ?tus.

 

© 2019 SIA "SUNOR", izstrādāja DSP